Fulltextové vyhledávání

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1
Státní svátek - Svátek práce
2 3 4 5 6 7
8
Státní svátek - Den vítězství
9
Provozní porada 9. 5. 2023
10
"Jak se stát dobrým kamarádem" - etické dílny III. A
"Jak se stát dobrým kamarádem" - etické dílny III. B
11 12
"Jak správně využívat IT a Média" - etické dílny V. A
"Jak správně využívat IT a Média" - etické dílny V. B
13 14
15
Plavecký výcvik 1. a 2. ročník 15. 5. 2023
16
Exkurze do CHKO a BR Pálava 16. 5. 2023
"Jak překonat starosti ve škole" - etické dílny IV. A
"Jak překonat starosti ve škole" - etické dílny IV. B
"Využití ICT v matematice" - seminář Mikroregion Telč
17
Nácvik AKADEMIE 2023 - 17. 5. 2023
18
Dopravní výchova DDM Telč - IV. B
IZS Telč - zakončení projektu první pomoci - VIII. A
"Pohádka a klídek bez tabáčku" - etické dílny VI. A
"Pohádka a klídek bez tabáčku" - etické dílny VI. B
19
Softbalový turnaj 19. 5. 2023
"Vážíš si svého těla" - etické dílny VII. A
"Vážíš si svého těla" - etické dílny VII. B
20 21
22
Den otevřených dveří pro budoucí žáky 5. a 6. ročníků
Plavecký výcvik 1. a 2. ročník 22. 5. 2023
Schůzka Sdružení rodičů 22. 5. 2023
23
1. odpolední hodinka pro budoucí prvňáčky 23. 5. 2023
Nácvik AKADEMIE 2023 - 23. 5. 2023
"Ride Wheel" - sportovní show biketrialu 1. stupeň
"Ride Wheel" - sportovní show biketrialu 2. stupeň
"Školní fórum"
24
Nácvik AKADEMIE 2023 - 24. 5. 2023
Volejbalový turnaj 24. 5. 2023
25
Focení tříd 2023
"Předsudky" - etické dílny VIII. A 25. 5. 2023
"Předsudky" - etické dílny VIII. B 25. 5. 2023
26
"Mám chytré tělo" 1.-3. ročník 26. 5. 2023
"Mám chytré tělo" 4.-6. ročník 26. 5. 2023;
"Mám chytré tělo" 7.-9. ročník 26. 5. 2023;
Zahradní slavnost 26. 5. 2023
27 28
29 30 31 1 2 3 4
Drobečková navigace

Úvod > Družina > O družině

O družině

Motto: „Pro radost dětí“

ŠD při základní škole Telč, Hradecká 234, příspěvková organizace

IZO ŠD: 118700235

Tel.: +420 739 087 711

Charakteristika školní družiny

Školní družina realizuje výchovu vzdělávání a zájmovou činnost mimo vyučování. Činnosti probíhají formou pravidelných nebo příležitostných aktivit z oblasti vzdělávací, odpočinkové, rekreační a zájmové. Ve školní družině je umožněna i příprava žáků na vyučování.

Školní družina je zřízena dle zákona č. 561/2004 Sb., O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a řídí se dle vyhlášky MŠMT č. 74/2005 Sb., O zájmovém vzdělávání.

Školní družina má 3 oddělení, která se naplňují žáky 1. –  5. tříd do počtu 30. Jedno oddělení je pro děti se zdravotní problematikou.

Žáky rozdělujeme podle vnitřní potřeby, v průběhu zaměstnání se mohou žáci v jednotlivých odděleních navštěvovat.

Materiální a ekonomické podmínky

ŠD je součástí ZŠ, je v budově přístavby. Pro svoji činnost využívá prostory v 1. patře, jedno oddělení má vlastní místnost, ostatní jsou umístěny v kmenových třídách. Třídy školní družiny jsou vybaveny nábytkem, který odpovídá vzrůstu dětí. Část každé třídy je pokryta kobercem. V odpoledních hodinách využívá ŠD i další prostory školy, např. školní hřiště, hernu, tělocvičnu, školní zahradu, cvičnou kuchyňku. ŠD je vybavena stolky a židlemi, je zde i odpočinková část. v družině je k dispozici multimediální technika, žáci mají k dispozici i počítače.

Výzdoba je často aktualizována podle programového zaměření, probíhajících projektů atd. ve školní družině jsou děti vedeny k šetrnému zacházení s hrami, hračkami i pomůckami.

Personální podmínky

Všichni pracovníci mají předepsanou odbornou způsobilost, jejich pracovní doba je organizována takovým způsobem, aby byla při všech činnostech zajištěna optimální péče.

Vychovatelky mají zájem o svůj odborný růst, soustavně se vzdělávají.

Podmínky pro hygienické a bezpečné působení.

 • vhodná struktura režimu žáků ve školní družině s dostatkem relaxace a aktivního pohybu dané režimem družiny a skladbou zaměstnání
 • stravovací režim je prováděn ve školní jídelně, pitný režim z vlastních zdrojů
 • zdravé prostředí užívaných prostorů družiny
 • ochrana žáků před úrazy
 • pravidelná kontrola prostor a zařízení z hlediska jejich bezpečnosti
 • dostupnost prostředků první pomoci, kontaktů na lékaře, praktická dovednost vychovatelek poskytovat první pomoc, jedna z vychovatelek absolvovala kurz 1. pomoci

Podmínky pro činnost dětí se zdravotním postižením, pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami a pro děti mimořádně nadané

Pro děti, které vyžadují specifický pedagogický přístup, přizpůsobujeme v jednom oddělení zájmové vzdělávání potřebám, které vyplývají z jejich zdravotního znevýhodnění. Do ŠD jsou začleňovány také děti se sociálně slabším rodinným zázemím nebo děti pocházející z jazykově odlišného prostředí. Dětem se speciálními vzdělávacími potřebami bude při jejich začleňování do volnočasových aktivit věnována průběžná zvláštní pozornost podle charakteru jejich znevýhodnění.

Pro rozvoj talentovaných dětí nabízí ŠD další doplňkové aktivity v oblastech jejich zájmu.

Psychosomatické podmínky

Psychohygiena

 • děti jsou zatěžovány přiměřeně věku, mají možnost si kdykoliv odpočinout a relaxovat
 • všechny vychovatelky respektují individuální potřeby dětí
 • vychovatelky zajišťují dětem natolik flexibilní denní řád, který je přizpůsoben momentální situaci a zájmu dětí, při vhodném počasí jsou prováděny aktivity na školní zahradě, na školním hřišti i v přilehlém areálu školy

Psychosociální podmínky

 • nikdo není zvýhodňován, každé dítě má stejné možnosti
 • je respektována volnost dětí a osobní svoboda
 • počítáme s aktivní spoluúčastí dítěte, navozujeme vzájemný pocit důvěry a spolupráce
 • převažuje pozitivní hodnocení 
 • rozvíjíme v dětech citlivost pro toleranci, zdvořilost, vzájemnou pomoc a ohleduplnost

Režim dne

Režim dne je pro všechna oddělení společný. Jeho uspořádání dává možnost pružně reagovat na individuální potřeby aktivit i odpočinku u jednotlivých dětí.

Provozní doba:

 • ranní družina 6.30 –  7.40 hod.
 • odpolední družina 11.40 – 16.30 hod.

Ranní družina – nabídnutí činností, zájmové hry, pohybové chvilky, příprava pomůcek na odpolední činnosti, hygiena.

Odpolední družina – 11.40 – 13.00 hod. – oběd, relaxační činnosti, klidové činnosti, duševní hygiena. 13.00 – 14.00 hod. – zájmová  činnost, pobyt venku, pohybové chvilky, zájmové hry, duševní hygiena. 14.00 – 15.00 hod. – dokončování řízené činnosti, individuální hry dětí, duševní hygiena. 15.00 – 16.00 hod. – příprava na vyučování, didaktické hry, klidové činnosti, četba.

Příchody a odchody dětí

Po ukončení poslední vyučovací hodiny odvádí třídní učitel/ka děti do školní jídelny a děti přihlášené do školní družiny odcházejí po obědě s vychovatelkou. Vychovatelka propouští děti domů a do zájmových útvarů průběžně podle zápisového lístku nebo individuálně podle potřeby rodičů.

Přijímání dětí a odhlašování

Do školní družiny jsou přijímány děti ve věku od 6 do 11 let, pokud jsou žáky naší školy.

Přihlášku provádějí zákonní zástupci formou vyplnění zápisového lístku. Odhlašování dětí v průběhu roku se děje písemnou formou na žádosti zákonného zástupce. 

Činnost školní družiny je úzce propojena se základním vzděláváním žáků. Vychovatelé jsou seznámeni s cíli školního vzdělávacího programu základního vzdělávání. Spolupráce mezi vychovateli a pedagogy je naplňována především formou společných školních projektů.

Cíle výchovně vzdělávací činnosti

Vycházejí z pojetí a obecných cílů vzdělávání, navazují na výchovu v rodině, v předškolním zařízení a především na cíle stanovené v ŠVP Zelená pro školu ZŠ Hradecká.

 • rozvoj osobnosti člověka 
 • získání všeobecného přehledu 
 • umět využívat získané poznatky v praxi 
 • ochrana fyzického, duševního a sociálního zdraví 
 • citlivě vnímat prostředí a přírodu 
 • utváření vědomí národní a státní příslušnosti 
 • pochopení a uplatňování principu rovnosti mužů a žen 
 • dodržování bezpečnosti a ochrana zdraví 

Úkolem zájmového vzdělávání v ŠD je rozvíjet osobnost dítěte, podporovat jeho tělesný růst a zdraví, jeho osobní spokojenost a pohodu, napomáhat mu v chápání okolního světa a motivovat jej k dalšímu poznávání a učení, utvářet jeho vědomí národní a státní příslušnosti, ale i k respektu k jiné etnické, kulturní a náboženské skupině, učit dítě žít ve společnosti ostatních, pochopit princip rovnosti žen a mužů.

Činnost ŠD ústí v získávání určitých kompetencí (dovedností, schopností, vědomostí, postojů).

 1. Kompetence k učení
 • učí se s chutí
 • započatou práci dokončí
 • klade si otázky a hledá na ně odpovědi
 • umí zhodnotit své výkony
 • učí se nejen spontánně, ale i vědomě
 • získané vědomosti dává do souvislostí
 • získané zkušenosti uplatňuje v praxi
 • rozvíjí schopnost přemýšlet a rozhodovat se
 1. Kompetence k řešení problémů
 • všímá si problémů a dění
 • chápe, že vyhýbání se problémům nevede k cíli
 • rozlišuje správná a chybná řešení
 • vymýšlí nová řešení
 • započaté činnosti dokončuje
 • přijímá odpovědnost za výsledek řešení problémů
 • nenechá se odradit neúspěchem a vytrvale směřuje k řešení
 1. Kompetence komunikativní
 • naslouchá druhým
 • vyjadřuje vhodně souvislými větami myšlenky, sdělení, otázky a odpovědi
 • komunikuje bez ostychu s vrstevníky i s dospělými
 • dokáže vyjádřit své pocity gestem, řečí i dalšími prostředky
 • komunikuje kultivovaně
 • využívá ke komunikaci telefon
 • zapojí se aktivně do společenského dění školy i obce
 • rozvíjí slovní zásobu
 1. Kompetence sociální a interpersonální
 • je odpovědný za své chování
 • je tolerantní k odlišnostem jiných
 • dokáže si poradit nebo požádat o pomoc
 • rozpoznává vhodné i nevhodné chování
 • dokáže se prosadit i podřídit, přijmout kompromis
 • ve skupině spolupracuje, dělí se o pomůcky a materiál
 • chápe pravidla společenského chování a běžně se jimi řídí
 • respektuje zájmy jiných
 1. Kompetence činnostní a občanské
 • uvědomuje si svá práva a povinnosti
 • chová se zodpovědně k sobě i k druhým
 • dbá o své zdraví a bezpečí
 • odhaduje rizika svého jednání
 • vnímá krásy přírody a cíleně o ně pečuje
 • aktivně se zapojuje do prospěšných a charitativních akcí
 • učí se plánovat, organizovat a řídit
 • ctí a chrání kulturní a duchovní hodnoty a tradice
 • chová se zodpovědně při krizových situacích
 • aktivně se zapojuje do zlepšování školního prostředí
 1. Kompetence pracovní a trávení volného času
 • umí si vybrat zájmovou činnost
 • dokáže se zapojit a uplatnit v kolektivu
 • své zájmy rozvíjí v individuálních a skupinových činnostech
 • plánuje, organizuje a řídí jednoduché činnosti používá bezpečně nástroje, materiály a vybavení
 • dodržuje vymezená pravidla